Uvjeti korištenja

Definicija
Ova definicija bi vam trebala pomoći da razumijete naša Pravila o privatnosti kao dio općih uvjeta poslovanja. Kada kažemo “mi”, “nas”, “naš”, “BookYour“, “Smokvina“ i “Go360“, onda govorimo o tvrtki Go360, Obrt za promidžbu i usluge sa adresom sjedišta Požeška 18, 21000 Split iz Republike Hrvatske.
Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranica smokvina.hr (“stranice”) upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Internet stranica. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: denis@smokvina.hr.
Općenito
Ovi Opći Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje internetskih stranica smokvina.hr i njenih podomena i pod-direktorija od strane krajnjih korisnika. Ovi Opći Uvjeti se odnose na ovu web stranice, kao i na sve druge web stranice ili mobilne aplikacije koje su u našem posjeduju ili kojima mi upravljamo (posebno “Web stranica” i zajedno “Web stranice”). “Web stranice” uključuju same web stranice i sve web stranice, interaktivne značajke, aplikacije, widgete, blogove, društvene mreže, poveznice na društvene mreže ili druge online, mobilne ili bežične ponude koje postavljaju vezu s ovim Općim Uvjetima, bilo da se pristupa putem računala, mobilnog uređaja ili druge tehnologije. Korištenjem ovih internetskih stranica, krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje web stranica. Pravo korištenja web stranica osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je internet općenito sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan naše kontrole. Stoga, mi ne možemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Iako je naš cilj ove internetske stranice učiniti dostupnom 24 sata dnevno i to 7 dana u tjednu, internetske stranice ponekad možda neće biti dostupne zbog bilo kojeg razloga, uključujući i njihovo rutinsko održavanje. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog razloga, koji su kako pod, tako i izvan naše kontrole, pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, možemo prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, možemo promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te možemo promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.Korištenjem ovih internetskih stranica izjavljujete da ste upoznati i suglasni s ovdje iznesenim uvjetima poslovanja i pravilima. Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od uporabe ovih internetskih stranica.

Promjena uvjeta
Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatramo potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih Uvjeta i/ili Pravila o privatnosti podataka. Stoga, savjetujemo korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim Uvjetima i Pravilima o privatnosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Napominjemo da ukoliko dođe do promijene Općih Uvjeta korištenja i Pravila o privatnosti, i vi nastavite koristiti naše internetske stranice, podrazumijeva se da prihvaćate Opće Uvjete poslovanja i Pravila o privatnosti koji su trenutno važeći. Bilo kakva izmjena ili brisanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu odmah nakon što bude objavljena na stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Oprema
Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Mi nismo odgovorni za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ponašanje krajnjeg korisnika
Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao niti onih koji krše neka od prava bilo koje strane ili sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Također, pridržavamo pravo (ali ne i obvezu) da korisničke poruke u cijelosti ili djelomično izbrišemo.

Intelektualno vlasništvo
Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki Go360 (smokvina.hr) ili je ustupljeno tvrtki Go360 (smokvina.hr), a u vlasništvu je trećih osoba. Tvrtka tvrtki Go360 (smokvina.hr)također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke Go360 (smokvina.hr) ili u vlasništvu trećih osoba. Ne smije se smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji bez ograničenja, no može se zatražiti dopuštenje za umnožavanje. Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo tvrtke  Go360 (smokvina.hr). Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internet stranicama pridržava tvrtka Go360 (smokvina.hr). Dopuštenje se daje medijskim subjektima radi upotrebe materijala isključivo u uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem proizvoda ili usluga bilo koje vrste.

Odgovornost
Tvrtka Go360 (smokvina.hr) ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web lokacije.Go360 (smokvina.hr) će uložiti razuman napor kako bi se na njegovoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost.

Izjava o povjerljivosti podataka
U tvrtki Go360 (smokvina.hr) obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o uporabi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Registracijom na našoj web stranici krajnji korisnici pristaju da njihove podatke koristimo u marketinške svrhe. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Pročitajte više u našim pravilima o privatnosti.

Pravo izmjene sadržaja
Zadržavamo pravo izmjene sadržaja web stranica na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Poštujemo privatnost posjetitelja na našoj web stranici i prikupljat će samo osobne podatke kroz dobrovoljnu registraciju kao što su npr. ime, adresa, oib, broj mobitela, telefonski broj ili e-mail adresa. Ti će se podaci koristiti za udovoljavanje pojedinačnim zahtjevima za informacijama, a bit će utemeljenje za bolje razumijevanje potreba korisnika, a radi unaprjeđenja proizvoda i usluga.

Definition

This definition should help you understand our Privacy Policy as part of the general terms of business. When we say “we”, “us”, “our”, “BookYour”, “Smokvina” and “Go360”, then we are talking about the company Go360, Obrt za promidžbu i usluje with the address of the headquarters Požeška 18, 21000 Split from the Republic of Croatia.

Please familiarize yourself with these General Terms of Use of the Internet before starting to use the smokvina.hr website (“site”). If you have any questions or ambiguities related to the terms of use, please contact us at the e-mail address: denis@smokwina.hr.

In general

These General Terms of Use prescribe conditions and rules relating to the use of the smokvina.hr website and its subdomains and subdirectories by end users. These General Terms and Conditions apply to this website, as well as to all other websites or mobile applications owned or operated by us (in particular the “Website” and collectively the “Websites”). “Websites” includes the Websites themselves and any websites, interactive features, applications, widgets, blogs, social networks, links to social networks or other online, mobile or wireless offerings that link to these General Terms, whether accessed through computer, mobile device or other technology. By using these web pages, end users declare that they agree with the terms and rules set forth here and agree to use the web pages. The right to use the website is a personal right of the end user, and cannot be transferred to other natural or legal persons in any way. The end user is personally responsible for protecting the confidentiality of passwords, in places where they exist as such. The end user is aware of the fact that, although the Internet is generally a safe environment, there are sometimes service interruptions, or events that are beyond our control. Therefore, we cannot be held responsible for any data loss that may occur during the transmission of information on the Internet. Although it is our goal to make this website available 24 hours a day, 7 days a week, the website may occasionally be unavailable for any reason, including routine maintenance. The end user agrees and accepts that due to reasons both under and beyond our control, access to the website may sometimes be interrupted, temporarily unavailable or disabled. We reserve the right at any time to modify or discontinue any segment of the business, including, without limitation, content, time of availability, and equipment required to access or use the Sites. Furthermore, we may stop sending any part of the information, or any type of information, we may change or discontinue any method of data transmission, and we may change data transmission speeds, as well as any other characteristics thereof. Legal disputes that may arise as a result of use (unless otherwise stated in a separate contract) are under the jurisdiction of the court in Zagreb, and are resolved in accordance with the positive regulations of the Republic of Croatia. By using these web pages, the end user agrees that any dispute or claim arising out of, or related to these Terms, or in connection with their implementation, is within the jurisdiction of the court in Zagreb. By using these websites, you declare that you are familiar with and agree to the business conditions and rules presented here. If you do not agree with the terms of use and rules stated here, please refrain from using these websites.

Change of conditions

We reserve the right at any time, and without prior notice, if we deem it necessary, to cancel or amend any of the General Terms and Conditions and/or Data Privacy Policy stated here. Therefore, we advise users to re-read the information contained in the General Terms and Data Privacy Policy from time to time, in order to stay informed about such changes. Please note that if there is a change in the General Terms of Use and the Privacy Policy, and you continue to use our website, it is understood that you accept the General Terms of Business and the Privacy Policy that are currently valid. Any modification or deletion of the terms and conditions of use will take effect immediately after being published on the site. Any use of these websites by the end user after such notification shall be deemed acceptance of such changes.

Equipment

The end user is responsible for the acquisition and maintenance of his computer equipment, including all software and hardware he owns and uses, as well as other equipment necessary to access and use these Internet pages and all related costs. We are not responsible for any damage to the end user’s equipment that may occur as a result of using these websites.

End User Behavior

It is forbidden to transfer uploading and publishing obscene, offensive, vulgar, threatening or indecent or otherwise unacceptable or illegal content, as well as those that violate any of the rights of any party or contain viruses or other harmful material. Users assume responsibility for any damage resulting from a violation of a right or for any other type of damage that could result from it. We also reserve the right (but not the obligation) to delete user messages in whole or in part.

Intellectual property

The content of this location is protected by copyright that belongs to the company Go360 (smokvina.hr) or has been assigned to the company Go360 (smokvina.hr), and is owned by third parties. The company Go360 (smokvina.hr) also owns the copyright to edit, select and harmonize the content of this location. This site contains trademarks, names of individuals and other similar intellectual property owned by Go360 (smokvina.hr) or owned by third parties. Any content on this site should not be considered unrestricted, but permission to reproduce may be requested. All photographs, images, biographical data of persons and other materials that appear on these websites are the exclusive property of the company Go360 (smokvina.hr). Go360 (smokvina.hr) holds the copyright to all materials on the website. Permission is granted to media entities for the use of material exclusively for editorial and promotional purposes of publication in newspapers, magazines and electronic media. It is also not permitted to use any material from these pages in connection with the sale or offering of products or services of any kind.

Responsibility

The company Go360 (smokvina.hr) is not responsible for any damage or injury (including, but not limited to, special or consequential damages) that occurs as a result of the use or inability to use any part of the website. Go360 (smokvina.hr) will make reasonable efforts to would find accurate and up-to-date information on its website, but cannot be held responsible for its accuracy and completeness. Data confidentiality statement At the company Go360 (smokvina.hr), we undertake to protect the privacy of all our users. We only collect necessary, basic data about customers/users and inform customers about the way they are used. We regularly give customers choices about the use of their data, including the ability to decide whether or not they want their name removed from lists used for marketing campaigns. By registering on our website, end users agree to use their data for marketing purposes. All user data is strictly kept and is available only to employees who need this data to perform their work. All our employees and business partners are responsible for respecting the principles of privacy protection. Read more in our privacy policy.

The right to change the content

We reserve the right to change the content of the website in any way, at any time and for any reason and will not be responsible for any possible consequences arising from such changes. We respect the privacy of visitors to our website and will only collect personal data through voluntary registration such as name, address, social security number, mobile phone number, phone number or e-mail address. This data will be used to meet individual requests for information, and will be the basis for a better understanding of user needs, and for the improvement of products and services.