Pravila privatnosti

Definicija
Ova definicija bi vam trebala pomoći da razumijete naša Pravila o privatnosti kao dio općih uvjeta poslovanja. Kada kažemo “mi”, “nas”, “naš”, “BookYour“, “Smokvina“ i “Go360“, onda govorimo o tvrtki Go360, Obrt za promidžbu i usluge sa adresom sjedišta Požeška 18, 21000 Split iz Republike Hrvatske.

Smokvina, kao pružatelj usluga stranica (smokvina.hr), te kao pružatelj  turističkih predan je zaštiti Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka. Molimo vas, pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od Vas i kako koristimo te podatke.

Ova se Pravila o privatnosti odnose na ove web stranice, kao i na sve druge web stranice ili mobilne aplikacije koje su u našem posjeduju ili kojima mi upravljamo (posebno “Web stranica” i zajedno “Web stranice”). “Web stranice” uključuju same web stranice i sve web stranice, interaktivne značajke, aplikacije, widgete, blogove, društvene mreže, poveznice na društvene mreže ili druge online, mobilne ili bežične ponude koje postavljaju vezu s ovim Pravilima o privatnosti, bilo da se pristupa putem računala, mobilnog uređaja ili druge tehnologije, načina ili sredstava. Prilikom pružanja Usluga, a kako je detaljnije opisano u nastavku, možemo prikupiti osobne informacije o posjetitelju web stranice, korisniku, osobi ili adresi e-pošte sa ili u vezi s našom newsletter listom.

Izmjene
Možemo izmijeniti ova Pravila o privatnosti u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme. Sva ažuriranja i izmjene i dopune stupaju na snagu odmah nakon obavijesti koju možemo dati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, objavljivanjem revidirane verzije ovih Pravila o privatnosti ili druge obavijesti na web stranici. Preporučujemo vam da često provjeravate naša Pravila o privatnosti kako biste bili informirani o promjenama koje bi mogle utjecati na vas, budući da vaša daljnja upotreba web stranice znači vašu kontinuriranu suglasnost da budu vezana s ovim Pravilima o privatnosti.

Osobni podaci
Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo isključivo uz vašu suglasnost i sukladno zakonskim propisima. Prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo one osobne podatke koji su potrebni za izvršavanje i odvijanje naših usluga ili koje ste nam dobrovoljno dali na raspolaganje.
Osobnim podacima smatraju se svi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet korisnika. U to se ubrajaju na primjer vaše ime i/ili prezime, adresa, e-mail adresa i broj telefona.

Korištenje u marketinške svrhe putem poštanske aktivnosti
Korištenje vaših podataka u zakonski dopuštenom okviru za poštanske marketinške aktivnosti možete opozvati u bilo kojem trenutku putem e-maila na adresu denis@smokvina.hr

Informiranje i brisanje
Imate pravo na besplatan pristup informacijama o vašim pohranjenim podacima te pravo na ispravak, brisanje ili blokiranje podataka. Molimo da nas obavijestite o eventualnim izmjenama vaših osobnih podataka. Zahtjev za informacije, brisanje ili ispravak možete poslati putem e-maila na adresu denis@smokvina.hr ili pismenim putem sa naznačenom adresom Go360, Požeška 18, 21000 Split.

Korištenje kolačića (cookies)
Kako bismo održavali svoju internetsku stranicu i osigurali njezino funkcioniranje kada je posjetite, Smokvina koristi tehnologiju koja se obično naziva „kolačićima“ (cookies). Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo, mobilni uređaja ili druge tehnologije a mi im kasnije možemo pristupiti. Mogu biti privremeni ili stalni te koristiti, primjerice, JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljujući kolačićima, naše stranice možete pretraživati bez poteškoća i prikazuju vam se oni rezultati koji su vama relevantni. Kolačići nam pokazuju što vas i druge posjetitelje naše internetske stranice zanima, a to nam pomaže poboljšati njezino korištenje za sve.

Kako koristimo kolačiće (cookies):

Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Web-stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića.

Kolačići za postavke omogućuju web-stranici da zapamti podatke koji mijenjaju način na koji se stranica ponaša ili izgleda, kao što je vaš željeni jezik ili regija u kojoj se nalazite.

Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom.

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz web-stranice.Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.

Nerazvrstani kolačići su kolačići koji se nalaze u procesu razvrstavanja u kombinaciji s davateljima usluga pojedinačnih kolačića.

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u vašem pregledniku. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije ove internetske stranice u punom opsegu.

Definition

This definition should help you understand our Privacy Policy as part of the general terms of business. When we say “we”, “us”, “our”, “BookYour”, “Smokvina” and “Go360”, then we are talking about the company Go360, Obrt za promidžbu i usluje with the address of the headquarters Požeška 18, 21000 Split from the Republic of Croatia.

Smokvina, as a site service provider (smokvina.hr), and as a tourist provider, is committed to protecting your privacy and your personal data. Please read these General Terms of Personal Data Protection to better understand what data we collect from you and how we use that data. This Privacy Policy applies to this website, as well as to any other website or mobile application owned or operated by us (specifically the “Website” and collectively the “Websites”). “Websites” includes the Websites themselves and any websites, interactive features, applications, widgets, blogs, social networks, links to social networks or other online, mobile or wireless offerings that link to this Privacy Policy, whether accessed via computer, mobile device or other technology, method or means.

When providing the Services, and as described in more detail below, we may collect personal information about a website visitor, user, person or email address from or in connection with our newsletter list.

Changes

We may change this Privacy Policy at any time and from time to time. All updates and amendments will be effective immediately upon notice that we may provide by any means, including, but not limited to, posting a revised version of this Privacy Policy or other notice on the Website. We encourage you to check our Privacy Policy frequently to be informed of any changes that may affect you, as your continued use of the Website constitutes your continued agreement to be bound by this Privacy Policy.

Personal data

We collect, process and use your personal data only with your consent and in accordance with legal regulations. We collect, process and use only those personal data that are necessary for the execution and development of our services or that you have voluntarily made available to us. All data that can be used to determine the user’s identity are considered personal data. This includes, for example, your first and/or last name, address, e-mail address and phone number. Use for marketing purposes through postal activity You can revoke the use of your data in the legally permitted framework for postal marketing activities at any time by sending an e-mail to the address denis@smokvina.hr

Information and deletion

You have the right to free access to information about your stored data and the right to correct, delete or block data. Please inform us of any changes to your personal data. You can send a request for information, deletion or correction by e-mail to the address denis@smokwina.hr or by writing to the indicated address Go360, Požeška 18, 21000 Split.

Use of cookies

In order to maintain our website and ensure that it functions when you visit it, Smokvina uses technology commonly called “cookies”. Cookies are small files that we send to your computer, mobile device or other technology and we can access them later. They can be temporary or permanent and use, for example, JavaScript or Flash technology. Thanks to cookies, you can search our pages without difficulty and those results that are relevant to you are displayed. Cookies show us what you and other visitors to our website are interested in, which helps us improve the experience for everyone.

How we use cookies: Necessary cookies make the site usable by enabling basic functions such as site navigation and access to protected areas. The website cannot function properly without these cookies.

Preference cookies allow a website to remember information that changes the way the site behaves or looks, such as your preferred language or the region you are in. By anonymously collecting and sending data, statistical cookies help site owners to understand how visitors interact with the site.

Marketing cookies are used to track visitors through web pages. The intent is to display ads that are relevant to a particular user and encourage them to participate, which is important for publishers and third-party advertisers.

Unclassified cookies are cookies that are in the process of being classified in combination with individual cookie providers. You can block the installation of cookies with the appropriate settings in your browser. Please note that in this case you will not be able to use all the functions of this website to their full extent.